prof. dr hab. Czesław Rychlicki

prof. dr hab. Czesław Rychlicki (1939 - ...)

Profesor teologii. Urodził się 29 maja 1939 r. w Golubiu-Dobrzyniu (Golubiu n. Drwęcą) w parafii pw. św. Katarzyny. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (1957-63), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium w 1966 r.); w Papieskim Uniwersytecie "Gregorianum" w Rzymie - doktorat. Święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1963. W czerwcu 2001 r. został powołany na konsulatora i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

Czesław Rychlicki, ks. prał. prof. dr hab. Urodzony w 29-05-1939 r. w Golubiu-Dobrzyniu (Golubiu n. Drwęcą) w parafii pw. św. Katarzyny. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył również w rodzinnym mieście. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (1957-63), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium w 1966 r.); w Papieskim Uniwersytecie "Gregorianum" w Rzymie - doktorat na podstawie rozprawy: Cristologia negli scritti di A. Frycz-Modrzewski - il precursore dell'ecumenismo (Roma 1970). Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1963. Paralelne studia odbył w Papieskim Instytucie Biblijnym i w Papieskim Instytucie Wschodnim. Jako stypendysta rządów Francji i Niemiec uczył się języka francuskiego w Instytucie Katolickim i w Alliance Française w Paryżu, a języka niemieckiego w Goethe Institut w Niemczech. Odbył również kurs języka hiszpańskiego w Rzymie i Hiszpanii. Po zakończeniu studiów przez kilkanaście tygodni przebywał na Uniwersytecie we Freiburgu Bryzgowijskim oraz na Papieskim Uniwersytecie w Salamance. W tej ostatniej uczelni nawiązał bliższy kontakt z Centrum Ekumenicznym Jana XXIII. W 1998 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Akademii Teologii Katolickiej) w Warszawie habilitował się na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologicznodogmatyczne (Płock 1997). Od roku 1971 r. jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, a od 1972 r. w UKSW (ATK) w Warszawie, zaś w latach 1994-2000 wykładał również w toruńskim WSD.

Z dniem 1 X 1998 r. został kierownikiem Katedry Katechezy Rodzinnej w UKSW, a rok później został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego tej uczelni. Od 1 IX 2001 r. jest profesorem nadzwyczajnym UMK. Dotychczas wypromował 51 magistrów, 53 licencjatów z teologii i jednego doktora. Ks. Rychlicki nie stronił również od prac organizacyjnych. W 1972 r. zorganizował punkt konsultacyjny Wydziału Teologicznego ATK w Płocku i jako pierwszy jego dyrektor kierował tą instytucją aż do 2001 r. Na zlecenie Sekretariatu Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, w latach 1980-1982 prowadził rozmowy na temat wzajemnego uznania ważności chrztu z Kościołem Starokatolickim Mariawitów w Płocku. W styczniu 1989 r. został powołany przez Prymasa Polski na członka I Komisji Przygotowawczej do II Synodu Plenarnego. Pełnił funkcję delegata Wydziału Teologicznego do Senatu UKSW (ATK) w Warszawie, a obecnie jest senatorem na UMK.

Na zlecenie biskupa płockiego, w 2000 r. prowadził rozmowy z władzami UKSW w Warszawie i prefektem Kongregacji Wychowania Chrześcijańskiego w Watykanie w sprawie afiliowania WSD w Płocku do Wydziału Teologicznego UKSW. Umowa między uczelniami została podpisana w maju 2000 r. W czerwcu 2001 r. został powołany na konsultora i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.